• ezgiyaman

MAHPUSLARIN İNTİHAR OLASILIKLARININ İNCELENMESİÖZET

İntihar, küresel bir halk sağlığı sorunudur. İntihar, kapatılma ve hapis cezası süresince yaşanan en büyük sorundur. Tüm uluslararası çalışmalar, mahpuslar arasındaki intiharın genel nüfusa oranla çok daha fazla artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle cezaevlerinde intihar risk değerlendirmesi ve intiharın önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması gerekmektedir.


Bu araştırmanın temel amacı, Kocaeli 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan yetişkin erkek mahpusların intihar olasılığını belirlemek, mahpusların sosyodemografik özelliklerinin intihar olasılıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Kocaeli 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 508 yetişkin erkek mahpus oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ‘İntihar Olasılığı Ölçeği’ ve araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın istatistiksel değerlendirmesinde bağımsız-örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), gruplararası karşılaştırmalar için Tukey testi kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen temel sonuçlara göre araştırma örnekleminin çoğunluğu (n=375; %74) hükümlülerden oluşmaktadır. Katılımcıların %21,1’i (n=107) hırsızlık ve %17,3’ü (n=88) adam öldürme ve %15,2’si (n=77) uyuşturucu suçlarından ceza almıştır. Mahpusların intihar olasılıklarının eğitim düzeylerine göre, sahip oldukları mesleklere göre, cezaevine girmeden önce düzenli geliri olup olmadığına göre, gelir kaynaklarına göre, sosyal güvencesinin olup olmadığına göre, dini inancının varlığı ve ibadetini gerçekleştirme durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak sosyo- demografik özelliklerin intihar olasılığını etkileyen önemli risk faktörleri olduğu görülmüştür. Bu nedenle intihar risk değerlendirmesi ve önleyici çalışmalarda bu faktörlerin göz önünde bulundurulması önerilmektedir. Bu konuda ileri çalışmalar yapılmasının ise faydalı olacağı düşünülmektedir.


Anahtar Sözcükler: Cezaevi, intihar, intihar olasılığı, mahpus, hükümlü, sosyal hizmet.


ABSTRACT


Suicide is a global public health problem. Suicide is a major problem during confinement and imprisonment. All international studies show that suicide among prisoners has increased much more than the general population. Therefore, preventive studies should be conducted in prisons to have risk assessment and suicide prevention.


Therefore, the main purpose of this study is to determine the suicide probability of adult male inmates in the Kocaeli Type T Closed Prison No. 1 and to examine the effects of the socio-demographic characteristics of prisoners on suicide probabilities. The sample of the study consisted of 508 adult male prisoners who were staying in the T-Type Closed Prison of Kocaeli No. 1 and who were willing to participate in the study. The data were collected with the ’Suicide Probability Scale and the “Personal Information Form” prepared by the researcher. Independent sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey test for multiple comparisons were used in the statistical evaluation of the study.


According to the main results obtained from the study, the majority of the research sample (n = 375; 74%) is composed of convicts. The results obtained from the analyses are discussed and recommendations are made. 21.1% (n = 107) of the participants were punished for theft and 17.3% (n = 88) for murder and 15.2% (n = 77) for drug offenses. Suicide probabilities of the inmates have differentiated according to the occupation level of prisoners according to their education level, whether they have regular income before going to prison or not, according to their sources of income, whether they have social security or not, according to the existence of religious belief and worship. As a result, socio-demographic and economic characteristics were found to be important risk factors affecting suicide probability. Therefore, it is recommended to consider these factors in suicide risk assessment and preventive studies. Further studies on this subject are thought to be useful


Key Words: Prison, inmate, prisoner, convict, detainee, arrestee, suicide, suicide probability, social work.


Devamını okumak için tıklayınız.


107 görüntüleme

©2019 by ezgiyaman.